Disclaimer, Privacy en Copyright

Disclaimer, Privacy en Copyright

Disclaimer / Juridische informatie

Alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, foto’s, geluid, animaties en video's, inclusief logo’s, bedrijfsnamen en de lay-out van deze website zijn beschermd door het auteursrecht en andere wetten die intellectuele eigendommen beschermen.

Distributie, wijzigen of kopiëren van de inhoud van deze website, met inbegrip van framing is verboden. Kopiëren, distributie, reproductie en ander gebruik van de auteursrechtelijk beschermde data is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Aussie Tours. Andere materialen mogen ook niet gekopieerd, verdeeld, gewijzigd of weergegeven worden door derden. Dit geldt met name voor het gebruik van teksten, tekstfragmenten en visuele content die goedkeuring van Aussie Tours of desbetreffende bloggers/auteurs vereisen. 

Sommige foto’s op deze website worden beschermd door copyright van derden. Het is alleen toegestaan om documenten of pagina’s van deze website te kopiëren voor het gebruik van niet- commerciële aard binnen uw bedrijf of organisatie. Het maken van kopieën is zoals duidelijk vermeld onderworpen aan auteursrechten en andere rechten. Geen enkele verdere verspreiding, duplicatie of aanpassing van welk onderdeel dan ook van deze website is toegestaan, net als het kopiëren van foto’s, tekst of andere materialen op deze website. Materialen zoals persberichten en andere openbare documenten kunnen worden beschouwd voor publiek gebruik. Dit is niet van toepassing op die delen van officiële documenten die worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk of andere wettelijke regels.

Aussie Tours zal de informatie op de website herzien en bijwerken indien nodig. Ondanks deze inspanning kan Aussie Tours niet garanderen dat de inhoud volledig en juist is. De organisatie is niet verantwoordelijk hiervoor en geeft geen garantie dat de inhoud bijgewerkt, accuraat of compleet is. Hetzelfde geldt voor andere websites waar naar verwezen wordt, ongeacht of deze tot aan Aussie Tours gelieerde ondernemingen of derden behoren. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de bescherming van gegevens of het beheer van dergelijke websites. Aussie Tours kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hierdoor wordt veroorzaakt.

Aussie Tours verwerpt elke verantwoordelijkheid met betrekking to verlies of schadeclaim als gevolg van het gebruik van informatie van deze website voor welk gebruik dan ook. Alle informatie en advies op deze website is ter beschikking gesteld zonder enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van welke aard ook ten opzichte van Aussie Tours of de desbetreffende bloggers/auteurs. Evenals aanvaarden ze geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten of verzuim, of voor enig verlies, letsel of ongemak ten opzichte van wie dan ook naar aanleiding van informatie op deze website. Data zoals hyperlinks, openingstijden, prijzen, tours & excursies, zijn onderwerp van verandering. Geen enkele persoon zou op basis van deze informatie dienen te steunen voor het maken van zakelijke -, investerings- of andere beslissingen.

De weergave op kaarten van wegen of routes is niet het noodzakelijke bewijs van publieke doorgang. Derden dewelke informatie ter beschikking hebben gesteld aan Aussie Tours of de bloggers/auteurs met betrekking tot wegen en andere toegangen hebben zich niet garant gesteld ten op zichte van Aussie Tours of de bloggers/auteurs dat deze informatie compleet, accuraat of recent is, of dat een van de voorstellingen van derden zal correct zijn en, bijgevolg, de auteurs en de uitgever bieden geen dergelijke garantie. Reizigers moeten zich ervan bewust dat de omstandigheden veranderen; het is essentieel om voor elke voorgestelde reis grondig onderzoek en het advies in te winnen van relevante reisorganisatie voordat je vertrekt.

Aussie Tours behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de site te wijzigen of te corrigeren zonder kennisgeving vooraf.

Aussie Tours heeft het recht om de toegang tot haar website op elk moment te blokkeren . Tevens kan het bedrijf niet garanderen dat de toegang tot de website ongestoord is.

Aussie Tours streeft ernaar haar website vrij van computervirussen te houden, maar kan  niet garanderen dat de website of de server die wordt gebruikt vrij is van computervirussen of andere kwaadaardige software.

Om ons in staat stellen de informatie aan de behoefte van de gebruiker te laten voldoen, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken. Dergelijke informatie wordt verstrekt op vrijwillige basis en wordt alleen gebruikt om de behoefte van de gebruiker aan informatie te analyseren.  Persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de Wet op de Privacy . 

Disclaimer / Legal Notices

All materials on the website, such as text, images, graphics, sound, animations and videos, including logos and brands and format of this website is protected by copyright and other laws that protect intellectual property.

Distribution, alteration or copying of the contents of these pages, including framing or use of several frames is prohibited.

No license or other rights are administered through the web for the utilization of intellectual property that is within it, including trademarks and patents. Copying, distribution, reproduction, forwarding and other use of this copyrighted intellectual property is not permitted without written consent of Aussie Tours. Other materials may also not be copied, distributed, modified or displayed to third parties. This applies particularly to the use of text, text fragments or visual content that requires approval from Aussie Tours or the relevant bloggers/authors.

Some photos on the site are protected by copyright of third parties.

It is only allowed to copy documents or pages on this website for use of non-commercial nature within your business or organization. Such copying is subject to copyright information and other rights being clearly stated. No additional distribution, copying or modification of any part of the website is allowed, nor otherwise to copy pictures, text or other materials on this website. Materials such as press releases and other documents may be considered for public use. This does not apply to those parts of official documents that are protected by copyright, trademark or other legal rules.

Aussie Tours will revise and update the information provided on the website of the company. Despite this, Aussie Tours cannot guarantee that the web site is error-free. As a result, the company is not responsible for and does not guarantee that the content of the website is updated, accurate or complete. The same applies to other information websites that are published from the Aussie Tours website as a reference, no matter whether they belong to affiliates or third parties. Aussie Tours is not responsible for such damage. Moreover, the company is not responsible for data protection or management of such websites.

Aussie Tours disclaim any responsibility to any person for loss or damage suffered from any use of this information for any purpose. All information and advice on this site is provided without any responsibility or liability on any account whatsoever on the part of the authors or publishers, nor do they accept any responsibility for any errors or omissions, or for any loss, injury or inconvenience by any person using the information on this site. Data like hyperlinks, opening times, prices, tours & excursions, are subject to change. No person should rely upon this information for the purpose of making any business, investment or other decisions.

The representation on any maps of any road or track is not necessarily evidence of public right of way. Third parties who have provided information to Aussie Tours or the bloggers/authors concerning the roads and other matters did not warrant to Aussie Tours or the author/blogger that the information was complete, accurate or current or that any of the proposals of any body will eventuate and, accordingly, the authors and publisher provide no such warranty. Travellers should be aware that conditions change; it is vital to research any proposed trip thoroughly and seek the advice of relevant travel organization before you leave.

Aussie Tours reserves the right to alter or correct the content of the site at any time without notice in advance.

Aussie Tours has the right to block access to its website at any time. Also, the company cannot guarantee that access to the site is undisturbed.

Aussie Tours strives to keep its website free of computer viruses, but can nevertheless not guarantee that the website or the server that is used is free of computer viruses or other malicious software.

To enable us to meet the need of the user, the user can be asked to provide personal information. Such information is provided on a voluntary basis and is only used to satisfy the user's need for information. Personal information is collected, stored and processed in accordance with the Act on Privacy.

Aussie Tours
Koestraat 187
8800 Roeselare
Tel. +32 51 705 611
Lic. 1085
info@aussietours.be

Terug naar het reisverhaal van Johan & Bo

Volg onze avonturen...

Ben je ook nieuwsgierig naar onze ervaringen? En ontvang je graag onze interessante tips en weetjes van onze reis rond Australië? Vul dan je naam en email adres in en je hoort regelmatig van ons tussen 28 juli en 12 augustus 2016.

We sturen je enkel nieuws omtrent onze doorreis in Australie.
Verder niks.
of
Volg ons ook via Facebook